Lederutvikling eller ledergruppeutvikling?

8. mars 2023

Når vi snakker med ledere om utvikling følger praten ofte ett av to spor. Lederutvikling – som handler om å utvikle individuelle ferdigheter i rollen som leder, og ledergruppeutvikling – som handler om hvordan ledergruppen fungerer og jobber sammen for å nå mål og utvikle virksomheten. Ikke sjelden ender vi opp med å snakke om begge deler.

Begge tilnærmingene er viktige for å utvikle lederfunksjonen i virksomheten. Hvordan man legger løpet avhenger av den nåsituasjonen, og de målene vi ønsker å strekke oss mot.

Lederutvikling

Vi møter ofte ledere med bakgrunn som dyktige fagfolk. Ofte er både identitet og trygghet knyttet til nettopp det at man behersker faget. Å være faglig dyktig er aldri feil, imidlertid handler lederrollen om å skape resultater og framdrift sammen med andre. Det blir et annet fokus, som krever at man må frigjøre seg fra sin gamle fagrolle, og bruke tid og ressurser på den nye rollen – som handler om å lede andre. I små og mellomstore bedrifter er ledere også operative fagfolk. Dette kan gjøre balansen mellom fag og ledelse mer krevende, men likefullt avgjørende viktig å få til.

En annen utfordring er at man som leder møter andre krav og forventninger, både fra virksomheten og fra de man skal lede. Å være klar over dette, og sørge for gode avklaringer er noe som kan gjøre overgangen lettere.

Lederutvikling handler også om å jobbe med utvikling av individuelle lederferdigheter. Det snakkes om mange typer ledelse, transaksjonsledelse, transformasjonsledelse, verdibasert ledelse og relasjonsledelse for å nevne noen. I hverdagen i en norsk virksomhet må vi ta dette ned til noe som er praktisk og gjennomførbart, og som fungerer for den enkelte leder i den situasjonen man befinner seg. Forskning viser at det er de aktive ledertilnærmingene som er de mest effektive. For å fungere godt som leder i dag må man beherske å sette mål, følge opp, gi tilbakemeldinger, involvere, delegere og legge til rette for motiverte medarbeidere. For å lykkes med dette er kommunikasjon, tillit og gode relasjoner selve nøkkelen. Dette er ferdigheter som kan trenes.

Det aller viktigste når det kommer til relasjoner, tillit og kommunikasjon er vår egen atferd. Vi har alle en væremåte som er naturlig for oss selv, som sjelden er den samme som de vi skal jobbe sammen med. Hvordan vi kan jobbe godt sammen, og se på denne forskjelligheten som en styrke for virksomheten er noe ledere bør prioritere høyt.

Ledergruppeutvikling

Mens lederutvikling handler om rolleforståelse, og å utvikle individuelle ferdigheter som leder, så handler ledergruppeutvikling om hvordan en gruppe ledere jobber sammen for å bli et effektivt og velfungerende team.

Forskjellen på å være en gruppe ledere og et velfungerende lederteam er stor. Forskning peker på ledergrupper hvor den enkelte leder opptrer som en «ambassadør» for sin egen avdeling,  og sine egne kampsaker som mindre effektive. Hvis dette får utvikle seg kan det oppstå en usunn drakamp om ressurser, suboptimalisering og manglende fokus på helhet og samarbeid. Ledergruppens fokus skal være på virksomhetens overordnede mål og utvikling, og hvordan man sammen bruker ressursene til det beste for helheten.

Vi bruker ofte Patrick Lencionis anerkjente teamutviklingsmodell «The five behaviours of a cohesive team» som sier at velfungerende og høyt presterende team kjennetegnes av:

The Five Behaviours of a cohesive Team
  1. Tillit i teamet, som betyr at man har et klima i teamet hvor det er greit å komme med forslag, innrømme feil, påpeke noe som ikke fungerer, og å kunne stikke fram hodet uten å være redd for å få det kappet av. Dette er på mange måter det samme som i dag omtales som psykologisk trygghet. Vi vil hverandre vel, og har fokus på saken. Som Arne Næss skrev «i en atmosfære av vennlighet kan man tåle mye fra andre»
  2. Når tilliten er på plass i teamet er det enklere å engasjere seg i konstruktive/sunne konflikter. Gode diskusjoner på sak. Det er når det er trygt å bidra og alle kommer til ordet at forholdene for utvikling og innovasjon er best.
  3. At alle har kommet til orde, og at vi har hatt en god diskusjon er nødvendig for å forplikte seg til de avgjørelsene teamet tar til det beste for helheten, med felles mål og retning.
  4. Å være tydelige på felles forpliktelser legger grunnlaget for å holde hverandre ansvarlige. Team som unngår ansvarlighet blir fort middelmådige i prestasjonene. Det kan være krevende å holde sin likemann ansvarlig, men i et team er dette en viktig oppgave for alle medlemmene, og ikke bare et ansvar for leder.
  5. Alle vet at det er resultatene som teller. Men hvilke resultater? Team som ikke fokuserer på felles mål og resultater blir lettere distrahert, og medlemmene kan sette egne personlige mål foran helheten. Dette resulterer fort i stagnasjon. Ved å samle seg om felles resultater drar teamet nytte av innsatsen til alle medlemmene, unngår distraksjoner og kan feire felles suksesser.

Akkurat som for den enkelte leder er tillit, relasjoner og kommunikasjon viktige faktorer for å lykkes som ledergruppe. Også i denne sammenhengen er forståelse av egen og andres atferd en viktig nøkkel. Med en slik forståelse kan teamet både jobbe godt på tvers av de forskjellene som er, samtidig som de bruker hverandres styrker.

Å bli en god leder krever trening, og ferdigheter som leder og ledergruppe utvikles best gjennom å praktisere i den lederrollen man har og den organisasjonen man er en del av. Hvordan ledelsen skal utøves er situasjonsavhengig, slik at tilnærmingen til ledelse og lederstil stadig må endres. Det kan handle om hvilke utfordringer virksomheten har, kunnskap og erfaring hos medarbeidere, lovpålagte krav eller annet. Dette er viktige faktorer å ta hensyn til, for å sikre at «kartet stemmer med terrenget».

Så, tilbake til spørsmålet. Lederutvikling eller ledergruppeutvikling? Ja takk, begge deler kan være avgjørende for suksess. Vi opplever at selv om utvikling av individuelle ferdigheter i lederrollen, og utvikling av hvordan ledergruppen som team sammen jobber for å nå virksomhetens mål i utgangspunktet er to forskjellige tilnærminger, lar de seg fint kombinere i samme prosess med utgangspunkt i dagens situasjon og framtidige mål.

Les mer om lederutvikling

Ledelse er å oppnå resultater i samarbeid med andre. For å fungere godt i samarbeid med andre må du både ha en forståelse av deg selv, de du skal samarbeide med. Vår lederutvikling gir deg denne forståelsen.

Les mer om lederutvikling

    Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag