Teamutvikling – effektive og velfungerende team

Effektive og velfungerende team gir både et sterkt konkurransefortrinn og trivsel på arbeidsplassen. Vi gir dere verktøyene og tilrettelegger prosessen

Effektive team kjennetegnes av tillit, og god kommunikasjon der det fokuseres på felles mål og resultater:

 • Teammedlemmene viser hverandre tillit
 • De engasjerer seg i gode diskusjoner på sak, og ser på uenigheter som en styrke for teamet (det Patrick Lencioni i sin modell* omtaler som «konstruktiv konflikt»)
 • Teammedlemmene forplikter seg på felles beslutninger
 • Teammedlemmene holder hverandre gjensidig ansvarlige
 • Fokus er på teamets felles mål og teamet feirer felles suksesser

*Patrick Lencioni, The Five Dysfunctions of a Team

Noen gevinster virksomheten kan oppnå gjennom utvikling og trening i teamene er:

 • Jobbe bedre sammen, på tvers av ulikheter
 • Utnytte teammedlemmenes forskjellige styrker
 • Bedre kommunikasjon, internt og eksternt
 • Økt trivsel og engasjement
 • Større forståelse for og sterkere innsats mot felles mål

Verktøy

Vi bruker Everything DiSC og The Five Behaviours som verktøy i teamutvikling. Dette er verktøy som gir økt bevissthet rundt egen og andres atferd, innsikt i motivasjonsfaktorer, styrker og potensial for utvikling. Verktøyene gir alle i virksomheten et felles språk og begrepsapparat knyttet til samhandling.

I Teamkonsult har vi en praktisk tilnærming til teamutvikling hvor vi tilpasser prosessen til virksomhetens drift, situasjon og målsetninger. I stedet for lange samlinger har vi god erfaring med å gjennomføre prosessen med med korte samlinger, hvor deltakerne praktiserer kunnskapen mellom samlingene. Dette sikrer læring og utvikling.

Bilde: Freepik

  Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag