Hva kjennetegner et velfungerende team, og hvordan blir dere et?

14. juni 2023

Jobber du i et team som

  • tar raske og gode beslutninger
  • har tydelig og god kommunikasjon, med et godt klima for ytringer, tilbakemeldinger og åpenhet
  • drar nytte av alle medlemmenes meninger og ferdigheter
  • ikke har omkamper om beslutninger
  • er et konkurransefortrinn for din virksomhet?

Hvis du kan sjekke av på punktene over er du allerede en del av et velfungerende team, – gratulerer 😊 Hvis det er elementer i listen over du tenker at «dette kan vi bli bedre på» så er dette atferd og ferdigheter som kan trenes og utvikles. Å bygge et velfungerende team krever innsats, men prosessen trenger ikke å være komplisert. Det er faktisk viktig å holde den enkel.

Hva er et team?

Et team er en mindre gruppe mennesker som jobber sammen mot et felles mål, og er avhengige av hverandres innsats og ferdigheter for å oppnå felles resultater.

Før man starter prosessen med å bygge et velfungerende team er det viktig å stoppe opp og ta en vurdering av om man er et «reelt» team, og om den prosessen man ønsker å sette i gang er den riktige.

Grunnmuren

Forskning viser at psykologisk trygghet er et viktig fundament for at man skal prestere godt sammen som team. Begrepet ble popularisert av professor Amy Edmundson ved Harvard, som har drevet utstrakt forsking rundt teamarbeid og psykologisk trygghet. En annen interessant studie er Googles Prosjekt Aristoteles, hvor studier av hundrevis av team viste at den viktigste faktoren (blant flere) for team som presterer godt var, nettopp psykologisk trygghet.

Så hva ligger i begrepet psykologisk trygghet? Psykologisk trygghet handler om hvordan vi opptrer i møtet med hverandre. Det å oppleve at en kan ta ordet, være uenig, stille spørsmål, komme med ideer eller be om hjelp uten å få negative reaksjoner tilbake. Med andre ord handler psykologisk trygghet om relasjoner, ytringsklima og at vi vil hverandre vel.

Hvordan bygge et velfungerende team?

Som tidligere nevnt trenger ikke veien mot å bli et velfungerende team å være komplisert, men det krever en innsats av alle teammedlemmene. Vi benytter det anerkjente teamutviklingsverktøyet The Five Behaviours ™. Verktøyet bygger på Patrick Lencionis bok «The Five Dysfunctions of a Team», som beskriver fem atferder medlemmene i et produktivt og velfungerende team bør omfavne:

The Five Behaviours™.

1. De har tillit til hverandre

Dette er grunnmuren, og tillit har i denne sammenhengen mye til felles med psykologisk trygghet. Patrick Lencioni kaller det «sårbarhetsbasert tillit», hvor man også kan være åpen om egne svakheter og feil. Denne formen for tillit innebærer også å akseptere spørsmål og innspill innenfor eget ansvarsområde, samt å både kunne be om og akseptere unnskyldninger.

2. De engasjerer seg i sunne konflikter

Team uten tillit unngår konflikt, og med det de gode diskusjonene. Når tillit er til stede, kan teamet engasjere seg i de «sunne konfliktene». Gode diskusjoner på sak, gjerne med litt temperatur, hvor alle bidrar med innspill og meninger. Dette gir livlige og interessante møter hvor man tar opp kritiske tema og løser problemer raskere. Uten tillit vil ikke teamet håndtere dette på en konstruktiv måte.

3. De forplikter seg til beslutninger

Team som forplikter seg til felles beslutninger er tydelige på felles mål og retning. Fokuset er på det beste for teamet, og mindre på individuell suksess på egne områder. Kreftene settes inn på de viktigste områdene for å nå teamets felles mål. Uten de «sunne konfliktene», de gode diskusjonene hvor alle har fått komme til og blitt hørt er det krevende å oppnå forpliktelse til beslutningene.

4. De holder hverandre ansvarlige for felles mål, beslutninger og retning

Det kan være krevende å holde sin likemann ansvarlig, men i et team er dette en viktig oppgave for alle medlemmene, og ikke bare et ansvar for leder.

5. De har fokus på felles mål og resultater

Alle vet at det er resultatene som teller. Men hvilke resultater? Team som ikke fokuserer på felles mål og resultater blir mindre effektive, der medlemmene gjerne er mer opptatt av egne mål foran teamets. Med fokus på felles resultater drar teamet nytte av innsatsen til alle medlemmene, unngår distraksjoner og kan feire felles suksesser!

Sammen med teamet kan vi tilpasse en prosess til hvert enkelt team. I stedet for lange samlinger har vi god erfaring med å gjennomføre prosesser med kortere samlinger hvor deltakerne praktiserer kunnskapen mellom samlingene. Dette sikrer læring og utvikling. 

Foto: Freepik

    Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag