Hva kjennetegner effektive team?

6. mai 2019

«Ikke økonomi, ikke strategi, ikke teknologi. Det er teamwork som står frem som det viktigste konkurransefortrinn. Både fordi det er så kraftfullt, og fordi det dessverre er sjelden vare..» Patrick Lencioni

Mange forbinder teambuilding med tøffe fysiske utfordringer, gjerne kombinert med hygge, god mat og god drikke. Det er både hyggelig og verdifullt å dele opplevelser med sine kolleger, men det er lite forsking som viser at dette alene gir bedre samhandling og effekt i arbeidshverdagen. For noen kan også utfordringene bli så store at det gir en negativ effekt, og sammen med drikke kan det slå helt feil ut. (Se link til ekstern artikkel i E24 nederst).

Men hva er det som gjør at noen team (og virksomheter) presterer bedre enn andre? Det publiseres ofte artikler om og med ledere som opplever suksess med sine organisasjoner. En rød tråd er ofte involvering, tillit, tydelige mål og retning, og nysgjerrighet. Det får meg til å tenke på Patrick Lencionis anerkjente modell The Five Behaviours of a Cohesive Team som peker på 5 sentrale egenskaper, eller atferdstrekk som kjennetegner høyt presterende team:

The Five Behaviours of a cohesive Team

1 – De har tillit til hverandre

Åpenbart tenker du, er det så enkelt? Ja, men i denne sammenhengen handler det om det Lencioni kaller sårbarhetsbasert tillit – at teammedlemmene tør være åpne om egne svakheter og feil. Denne formen for tillitt innebærer også å akseptere andres spørsmål og innspill innenfor eget ansvarsområde, og kunne både be om og akseptere unnskyldninger. Denne tilliten skaper trygghet og legger grunnlaget for resten av teamarbeidet.

2 – De engasjere seg i sunne konflikter

Mange oppfatter konflikt som negativt. Det man ønsker er en konstruktiv konflikt, hvor alle bidrar med sine meninger, og da kan det av og til bli litt temperatur. Det avgjørende er hvordan vi håndterer situasjonen, at konflikten er konstruktiv og på sak. Dette gir livlige og interessante møter hvor man tar opp kritiske tema og løser problemer raskere. Uten tillit vil ikke teamet håndtere dette.

3. De forplikter seg til beslutninger

Team som forplikter seg til felles beslutninger er tydelige på felles mål og retning. Fokuset er på det beste for teamet, og mindre på individuell suksess på egne områder. Kreftene settes inn på de viktigste områdene for å nå teamets felles mål.

4. De holder hverandre ansvarlige

Team som unngår ansvarlighet blir fort middelmådige i sine prestasjoner. Det kan være krevende å holde sin likemann ansvarlig, men i et team er dette en viktig oppgave for alle medlemmene, og ikke bare et ansvar for leder.

5. De har fokus på felles mål og resultater

Alle vet at det er resultatene som teller. Men hvilke resultater? Team som ikke fokuserer på felles mål og resultater blir lettere distrahert, og medlemmene kan sette egne personlige mål foran teamets. Dette resulterer fort i stagnasjon. Med fokus på felles resultater drar teamet nytte av innsatsen til alle medlemmene, unngår distraksjoner og kan feire felles suksesser.

Hvor effektivt er teamet ditt? Å etablere et høyt presterende team krever en innsats av alle i teamet, men gevinsten er stor! Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan dere kan styrke teamarbeidet hos dere, med utgangspunkt i deres hverdag, utfordringer og målsetninger!

Thor Eirik, 902 20 725

Artikkel i E24 nevnt over

 

    Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag